CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TEKCO VIỆT NAM

Phân phối các loại hóa chất toàn Quốc

Biobaisc Code A

Mô tả

CODE PRODUCT SIZE GRADE CAS#
AB0001 (+) Abscisic acid  (Dormin, ABA) 100mg Reagent [21293-29-8]
AB0001 (+) Abscisic acid  (Dormin, ABA) 500mg Reagent [21293-29-8]
AD0002 ABTS, diammonium salt 1g Ultra Pure [30931-67-0]
AD0002 ABTS, diammonium salt 5g Ultra Pure [30931-67-0]
A0895 ABTS, 10/140mg substrate tablets 10T Ultra Pure /
A0895 ABTS, 10/140mg substrate tablets 50T Ultra Pure /
AD0004 ACES 25g High Purity [7365-82-4]
AD0004 ACES 100g High Purity [7365-82-4]
AD0004 ACES 500g High Purity [7365-82-4]
AB0687 Acetamide 100g High Purity [60-35-5]
AC1001 Acetic Acid ( Glacial) 1L Reagent [64-19-7]
AC1200 Acetone 1L Reagent [67-64-1]
AC1400 Acetonitrile 1L Reagent [75-05-8]
AB1111 Acetosyringone 1g Reagent [2478-38-8]
AB0002 Acetylcholine chloride 5g Reagent [60-31-1]
AB0002 Acetylcholine chloride 25g Reagent [60-31-1]
AB0002 Acetylcholine chloride 100g Reagent [60-31-1]
AB6697 N-Acetyl-L-Cysteine 25g Reagent [616-91-1]
AB6697 N-Acetyl-L-Cysteine 100g Reagent [616-91-1]
AB2245 N-Acetyl-D-glucosamine 25g High Purity [7512-17-6]
AB2245 N-Acetyl-D-glucosamine 100g High Purity [7512-17-6]
A742007 Acridine orange hemi salt 10g Indicator [10127-02-3]
AD0009 Acriflavine, neutral 25g Reagent [8048-52-0]
AB4433 Acriflavine Hydrochloride 25g Reagent [8063-24-9]
AB4433 Acriflavine Hydrochloride 100g Reagent [8063-24-9]
AB1032 Acrylamide 250g Ultra Pure [79-06-1]
AB1032 Acrylamide 1Kg Ultra Pure [79-06-1]
A0113 Acryalmide 40% 500ml /
A0009 Acryl/Bis solution (19: 1), 30% (w/v) 500ml Ultra Pure /
A0006 Acryl/Bis solution (19: 1), 40% (w/v) 500ml Ultra Pure /
A0003 Acryl/Bis solution (19: 1) Premix powder 200g Ultra Pure /
A0010 Acryl/Bis solution (29:1), 30% (w/v) 500ml Ultra Pure /
A0007 Acryl/Bis solution (29:1), 40% (w/v) 500ml Ultra Pure /
A0004 Acryl/Bis solution (29: 1) Premix powder 200g Ultra Pure /
A0011 Acryl/Bis solution(37.5: 1), 30% (w/v) 500ml Ultra Pure /
A0008 Acryl/Bis solution(37.5: 1), 40% (w/v) 500ml Ultra Pure /
A0005 Acryl/Bis solution (37.5: 1) Premix powder 200g Ultra Pure /
ALS001041 Actin 1mg Biotech /
ADJ719 Actinomycin D 5mg Ultra Pure [50-76-0]
AD0003 ADA buffer 25g High Purity [26239-55-4]
AD0003 ADA buffer 100g High Purity [26239-55-4]
AB0005 ADA buffer, disodium salt 25g High Purity [41689-31-0]
AB0005 ADA buffer, disodium salt 100g High Purity [41689-31-0]
AD0013 Adenine 25g High Purity [73-24-5]
AD0013 Adenine 100g High Purity [73-24-6]
AD0028 Adenine sulphate, dihydrate 25g High Purity [321-30-2]
AD0028 Adenine sulphate, dihydrate 100g High Purity [321-30-2]
AD0016 Adenosine 5g High Purity [58-61-7]
AD0016 Adenosine 25g High Purity [58-61-7]
AD0016 Adenosine 100g High Purity [58-61-7]
AD0016D Adenosine-5’-diphosphate (ADP) disodium salt 1g Ultra Pure [16178-48-6]
AD0016M Adenosine-5’-monophosphate (AMP)  disodium,  hexahydrate 5g Ultra Pure [4578-31-8]
AD0016M Adenosine-5’-monophosphate (AMP)  disodium,  hexahydrate 25g Ultra Pure [4578-31-8]
AB0020 Adenosine 5’-triphosphate (ATP) disodium salt 5g Ultra Pure 987-65-5
AB0020 Adenosine 5’-triphosphate (ATP) disodium salt 25g Ultra Pure 987-65-5
AB0311 Adenosine 5’-triphosphate (ATP) 100mM solution 0.25ml Ultra Pure /
A6555 S-Adenosyl-L-methionine 1g Reagent [29908-03-0]
A6555 S-Adenosyl-L-methionine 5g Reagent [29908-03-0]
AD0006 AEBSF 50mg Ultra Pure [30827-99-7]
D0012 Agarose A 50g Biotech [9012-36-6]
D0012 Agarose A 250g Biotech [9012-36-6]
AB0014 Agarose B 50g Biotech [9012-36-6]
AB0014 Agarose B 250g Biotech [9012-36-6]
AB0013 Agarose M 50g Electro. [9012-36-6]
AB0013 Agarose M 250g Electro. [9012-36-6]
AB0015 Agarose, Low melting gel 10g Biotech [9012-36-6]
AB0015 Agarose, Low melting gel 25g Biotech [9012-36-6]
AD0022 L-Alanine 100g Ultra Pure [56-41-7]
AD0022 L-Alanine 500g Ultra Pure [56-41-7]
A0903 Albumin, cold alcohol isolation 1g Biotech [9048-46-8]
A0903 Albumin, cold alcohol isolation 5g Biotech [9048-46-8]
AD0023 Albumin, heat shock isolation pH 7.0 5g Biotech [9048-46-8]
AD0023 Albumin, heat shock isolation pH 7.0 25g Biotech [9048-46-8]
AD0023 Albumin, heat shock isolation pH 7.0 100g Biotech [9048-46-8]
D0024 Albumin, pH 5.1+0.2 50g Biotech [9048-46-8]
D0024 Albumin, pH 5.1+0.2 250g Biotech [9048-46-8]
AR2440 Albumin, Cohn fraction pH5.2 50g Culture [9048-46-8]
AR2448 Albumin, Fatty Acid Free 50g Culture [9048-46-8]
AR2449 Albumin, Protease Free 50g Culture [9048-46-8]
AR2442 Albumin, Low endotoxin 50g Culture [9048-46-8]
A0298 Alcian blue 8GX 5g High Purity [33864-99-2]
A0298 Alcian blue 8GX 25g High Purity [33864-99-2]
AD0144 Alizarin red S 25g Indicator [130-22-3]
AB0011 Alizarin yellow GG 25g Indicator [584-42-9]
AB0012 Alizarin yellow R 25g Indicator [2243-76-7]
AB0016 Alkali blue 6B 25g Indicator [30586-13-1]
AB1016 Alkali blue 6B sodium salt 25g Indicator [1324-80-7]
AD0027 Amido black 10B 5g Indicator [1064-48-8]
AD0027 Amido black 10B 25g Indicator [1064-48-8]
AB0033 4-Aminoantipyrine 100g High Purity [83-07-8]
AB0055 Nitrilotriacetic acid 100g Reagent [139-13-9]
ADB0032 Ammonium acetate 500g ACS [631-61-8]
AR0032 Ammonium acetate 500g Biotech [631-61-8]
AB0032 Ammonium bicarbonate 500g Reagent [1066-33-7]
AB0057 Ammonium bromide 250g Reagent [12124-97-9]
AB0058 Ammonium carbonate 500g ACS [506-87-6]
ADB0034 Ammonium chloride 500g ACS [12125-02-9]
AB0059 Ammonium citrate, dibasic 500g Ultra Pure [3012-65-5]
AB0060 Ammonium citrate, tribasic 250g Reagent [3458-72-8]
AC1525 Ammonium hydroxide 2.5 L Reagent [1336-21-6]
AB0065 Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate 500g Reagent [7783-85-9]
AB0067 Ammonium molybdate tetrahydrate 50g Reagent [12054-85-2]
AB0067 Ammonium molybdate tetrahydrate 250g Reagent [12054-85-2]
AB0070 Ammonium oxalate monohydrate 500g ACS [6009-70-7]
AB0072 Ammonium persulfate [APS] 25g ACS [7727-54-0]
ADB0040 Ammonium phosphate, dibasic 500g ACS [7783-28-0]
ADB0042 Ammonium phosphate, monobasic 500g ACS [7722-76-1]
AB0073 Ammonium phosphate, tribasic trihydrate 500g Reagent [25447-33-0]
AB0074 Ammonium phosphomolybdate 25g Reagent [54723-94-3]
ADB0060 Ammonium sulfate 500g Ultra Pure [7783-20-2]
ADB0060 Ammonium sulfate 2.5Kg Ultra Pure [7783-20-3]
A762203 Amoxicillin,trihydrate 5g High Purity [61336-70-7]
A762203 Amoxicillin,trihydrate 25g High Purity [61336-70-7]
ADB0030 AMP buffer concentrate 500ml High Purity [124-68-5]
AB0079 AMPD  buffer concentrate 100g High Purity [115-69-5]
AD0030P Amphotericin B 1g USP [1397-89-3]
AD0030P Amphotericin B 5g USP [1397-89-3]
BS721 Amphotericin B (5mg/ml) 10ml /
AB0028 Ampicillin, sodium salt 25g High Purity [69-52-3]
BS722 Ampicillin, sodium salt solution ( 10mg/ml) 10ml /
AB0064 Ampicillin, trihydrate 25g High Purity [7177-48-2]
AC1710 Aniline 100ml Reagent [62-53-3]
AF1115 Anisomycin 5mg High Purity [22862-76-6]
AB0087 Anthraquinone 25g Reagent [84-65-1]
AB0088 Anthrone 25g Reagent [90-44-8]
ADJ692 Antipain, dihydrochloride 5mg Ultra Pure [67655-94-1]
AD0153 Aprotinin 50mg High Purity [9087-70-1]
AD0153 Aprotinin 250mg High Purity [9087-70-1]
AB0071D D-Arabinose 25g High Purity [10323-20-3]
AB0071D D-Arabinose 100g High Purity [10323-20-3]
AB0071L L-Arabinose 25g High Purity [5328-37-0]
AB0071L L-Arabinose 100g High Purity [5328-37-0]
AB0097 D-Arabitol 25g High Purity [488-82-4]
A2879 L-Arabitol 25g High Purity [7643-75-6]
AB0205 L-Arginine free base 100g Ultra Pure [74-79-3]
AB0205 L-Arginine free base 500g Ultra Pure [74-79-3]
AB0206 L-Arginine, monohydrochloride 100g USP [1119-34-2]
AB0206 L-Arginine, monohydrochloride 500g USP [1119-34-2]
AB0021 L-Ascorbic acid ( Vitamin C) 100g USP [50-81-7]
AB0021 L-Ascorbic acid ( Vitamin C) 500g USP [50-81-7]
A94341 L-Asparagine,  anhydrous 100g USP [70-47-3]
A94341 L-Asparagine,  anhydrous 500g USP [70-47-3]
AB0017 L-Asparagine monohydrate 100g Ultra Pure [5794-13-8]
AB0017 L-Asparagine monohydrate 500g Ultra Pure [5794-13-8]
AB0091 L-Aspartic acid 250g Ultra Pure [56-84-8]
AB1178 L-Aspartic acid sodium salt monohydrate 100g Ultra Pure [323194-76-9]
AB1149 3-AT 25g Ultra Pure [61-82-5]
AB1149 3-AT 100g Ultra Pure [61-82-5]
AB0098 Augmentin 1g Molecular Biology /
AB0098 Augmentin 5g Molecular Biology /
A0407 Auramine O 25g Indicator [2465-27-2]
A0407 Auramine O 100g Indicator [2465-27-2]
AD0068 Avidin 5mg Reagent [1405-69-2]
AB0100 Azomethine-H monosodium salt 1g [206752-32-1]
AB0100 Azomethine-H monosodium salt 5g [206752-32-1]
AB0111 Azure A chloride salt 25g Indicator [531-53-3]
AB0112 Azure B 25g Indicator [531-55-5]
AB0112 Azure B 100g Indicator [531-55-5]
AB6677 Azure II 25g Indicator [37247-10-2]
CÔNG TY TNHH TEKCO VIỆT NAM
Địa chỉ: 14/25 Vương Thừa Vũ - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 02466883395 - Fax: 02466883312
Email: tekcovina@gmail.com - Website: www.hoachattekco.com