Các kháng thể tinh sạch ái lực của chúng tôi được tạo ra và sản xuất với độ đặc hiệu và khả năng phản ứng cao để sử dụng trong ghi nhãn và cố định cho ELISA, Western blotting, RIA và các ứng dụng hóa mô miễn dịch trên toàn thế giới.

Our affinity purified antibodies are generated and produced with high specificity and reactivity for use in labeling and immobilizations for ELISAs, Western blotting, RIA and immunohistochemistry applications worldwide.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.
097 3314 999