Potassium chloride

CAS: [7447-40-7]
Grade: ACS
DG: No
Storage: 18 to 25C
Sterile: No
Stock: In stock

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

097 3314 999